Zľava!

Slovenčina ZŠ do vrecka

Zrozumiteľný a jasný prehľad o slovenskom jazyku? V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete prakticky a stručne spracované pravidlá jeho používania.

Poznatky sú prehľadne rozdelené do jednotlivých jazykových rovín – jazykoveda, hláskoslovie, pravopis, náuka o slove, tvaroslovie, skladba a náuka o slohu.

Grafické spracovanie a tzv. pojmové mapy umožňujú rýchle a efektívne učenie sa a upevnenie vedomostí.

5,00 

Skladom

EAN: 9788089530700 Kategórie:

Popis

Dejiny slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladbu viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy nájdete v prehľade slovenského jazyka Slovenčina ZŠ do vrecka. Všetky pravidlá a poznatky sú usporiadané do farebných grafických máp, ktoré potešia nielen oko, ale uľahčia aj učenie.
Obsah:
 • Jazyk, reč, písmo
 • Pôvod slovenského jazyka
 • Národný jazyk
 • Dejiny slovenského jazyka
 • Hláska a písmeno
 • Spodobovanie
 • Rytmické krátenie
 • Prozodické vlastnosti reči
 • Veľké písmená
 • Vybrané slová
 • Samohláska „ä“
 • Rozdeľovanie slov
 • Interpunkčné znamienka
 • Členenie slovnej zásoby
 • Rozširovanie slovnej zásoby
 • Vzťahy medzi slovami
 • Jazykové slovníky
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia
 • Komplexný morfologický rozbor
 • Druhy viet
 • Vetné členy
 • Vetné sklady
 • Komplexný vetný rozbor
 • Jazykový štýl
 • Slohový postup
Menu